วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๖๐๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๑๑๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-๖๖๙๒ นครราชสีมา (ประปา)จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างงานออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทถนนแบบผิว Asphaltic Concrete จำนวน ๗ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างงานออกแบบรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง วงเงินค่าก่อสร้าง ๓,๐๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง