วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางซอยคอกม้าอัศวโยธิน บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๑๙ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๔๔/๙ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัยโชคแยกที่ ๓ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม ตกแต่ง สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาชุมชนบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ ๒ (โครงการที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบ สำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทถนน จำนวน ๖ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง