วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ขา C จำนวน ๕ ตัว) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๒ ตัว) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน ๗ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔.๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete กลุ่ม ๑๔ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีคัดเลือก
3  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete เส้นทางไปบ้านพักพัฒนาที่ ๒ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีคัดเลือก
2  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คษค ๙๖๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง