วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๖๐๐ นม. เข้าศูนย์บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท้าวสุรนารีพร้อมฐาน ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประเภทถนน จำนวน ๔ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประเภทถนนแบบผิว Asphaltic Concrete จำนวน ๑ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการที่กำหนด โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประเภทงานถนน จำนวน ๑๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง