วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดารัตน์แยกข้างบ้านเลขที่ ๕๕๔ เชื่อมซอยอยู่สุข บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางข้าง รพ.สต.หนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาขุดรื้อผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณโค้งแยกสระน้ำหนองปรือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางซอย ๑๒ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สาายทางซอย ๙ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๑๑ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางซอย ๑๐ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)