วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อธงโปรยเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมารถบัส (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำบัตรพร้อมสายคล้อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ บ้านหนองปรือหมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยย่อยเธียรวรรณ ข้างบ้านเลขที่ ๕๒ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยย่อยรวมวิทย์ ข้างบ้านเลขที่ ๗๕๐ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง