วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบประปา เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (บริเวณตรงข้ามซอยพุดซา ๑๓ หมู่ที่ ๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตจุดบริการชั่วคราวเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเพ็ชรทะเล บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 2 โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทถนน Asphaltic Concrete จำนวน ๓ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินงานโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง