วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยไผ่หวาน ข้างบ้านเลขที่ ๓๑๖ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๓ คัน) - งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง
6  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักสวัสดิการโครงการ ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงกระจก สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง