วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ่อน้ำสาธารณะ (สระหนองค่อม) บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเฉลิมพระเกียรติ ซอยสำนักสงฆ์ ธรรมวินัยพุทธโอษฐ์ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสุวรรณทวีทรัพย์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองน้อย บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๙ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างเหมาวงดนตรี สำหรับกิจกรรมการแสดงดนตรีทางวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศรีโพธิ์กลาง ซอย ๑๑ เชื่อมซอยไผ่หวาน บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าสระน้ำหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างเทศบาลฯ เชื่อมซอยไผ่หวาน บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง