วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
จ้างออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประเภทถนน จำนวน ๔ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประเภทถนนแบบผิว Asphaltic Concrete จำนวน ๑ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการที่กำหนด โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประเภทงานถนน จำนวน ๑๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยให้กับ ศพด.ทต.พก. ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑๓ วันๆ ละ ๓๖ ชุดๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำที่จอดรถพร้อมป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาต่อพ่วงรถจักรยานยนต์ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๓๒๑๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง