วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงพื้นสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณโครงการทหารพันธุ์ดี พล.พัฒนา ๒ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ตลาด ช. บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โครงการค่าหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงศาลาศรีสมบูรณ์ร่วมใจ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบประปา เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (บริเวณหมู่ที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองน้อย บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง