วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเคียง จำนวน ๔ ตัว) สำนักงานปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างทำเพลงเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑) หน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๘๕ นิ้ว) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล พร้อมเลนส์และแฟลช (สำนักปลัดเทศบาล)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง