วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2565
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียพร้อมอุปกรณ์โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมามหรสพการแสดงทางวัฒนธรรม (ครั้งที่ ๑) โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประดับไฟ (ครั้งที่ ๑) โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาวงดนตรี (ครั้งที่ ๑) โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง