วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
จ้างเหมาอัดสปอตประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งรถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประดับไฟพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาวงดนตรี ตามโครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง