วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทถนน Asphaltic Concrete จำนวน ๖ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทถนน จำนวน ๑๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ - (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙๔ รายการ - (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ - (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง