วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๔๔ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประดับไฟ (ครั้งที่ ๒) โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาวงดนตรี (ครั้งที่ ๒) โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกันโรคต่างๆ ในเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมหาเศรษฐี ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๙ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสันติสุข บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง