วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๑ รายการ (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile Printer) และส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๔๕ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถฉุกเฉิน (รถกระบะ) หมายเลขทะเบียน ผต ๔๘๗๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา ชุด ๙) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม ๔๓๒๗ นครราชสีมา (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง