วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด)1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงห้องรับรองสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
3  มี.ค. 2566
โครงการปรับปรุงห้องรับรองสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง