วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (โรงเรียนบ้านหนองพลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ๔ ทิศทาง ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหารทรงสูง จำนวน ๑ ตัว) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตัว) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (โรงเรียนเสนานุเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้พร้อมปลูกและอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบริเวณต้นซอยเจริญวิลเลจ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง
13  มี.ค. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางบริเวณหน้ากรมทหารช่างถึงหน้ากองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ ภายในเขตเทศบาลโพธิ์กลาง
13  มี.ค. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางสี่แยกไฟแดงบ้านหนองไผ่ - ตลาดหนองปรือ ตำบลโพธิ์กลาง