วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเพ็ชรทะเล บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 2 โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทถนน Asphaltic Concrete จำนวน ๓ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินงานโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางซอยคอกม้าอัศวโยธิน บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๑๙ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๔๔/๙ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัยโชคแยกที่ ๓ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง