วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา ชุด ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการทาสีผนังพร้อมตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน งธ ๒๑๑๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว
17  พ.ย. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อยางรถโดยสาร (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นง ๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง