วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างเหมาอัดสปอตประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งรถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง