วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๖๐๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กสธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างออกแบบและรับรองแบบ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ) ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำใบปลิวประชาสัมพันธ์ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมโต๊ะประชุมไม้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
โครงการจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าทำงานได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร จำนวน ๑ คัน
6  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง