วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและป้ายอะคลิลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองข่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ (ล้อลาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ ๔๙๐ ถึงบ้านเลขที่ ๕๘๖ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลขที่ ๗๗๗ ถึงรางระบายเดิมซอย ๑๒ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง