วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับแขก จำนวน ๖ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับแขก จำนวน ๘ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตัว) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต) จำนวน ๕ ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาติดวอลล์เปเปอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง