วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๘๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อดำเนินงานโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุชุดทดสอบอาหารโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ๋มาก (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง
11  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม) และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง