วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงพื้นด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
29  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู เชฟโรเล็ต หมายเลขทะเบียน กน ๓๒๑๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู เชฟโรเล็ต หมายเลขทะเบียน กน ๓๒๑๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง