วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๖๐๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างออกแบบออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างออกแบบออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการก่อสร้าง โอนตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ (เฉลิมพระเกียรติ ๒๐) ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางแยกวัดหนองไผ่ - ปั๊มถนนพิชัยสงคราม (เยื้องทางเข้าเทศบาล) บ้าหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง