วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ -(งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยร่วมใจพัฒนา ๑๖ บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์กลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการตรวจรักษาทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์และรถบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางใหม่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๘๘๑ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อดำเนินงานโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2567
ซื้อกระเป๋าผ้า ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง