วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2566
จ้างเหมาติดวอลล์เปเปอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับแขก จำนวน ๘ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางถนนพิชัยสงคราม ซอย ๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับแขก จำนวน ๖ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับแขก จำนวน ๘ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตัว) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต) จำนวน ๕ ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาติดวอลล์เปเปอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง