วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บชุดดับเพลิง จำนวน ๒ ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.๑๑ ช.๘ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล และห้องน้ำ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล และห้องน้ำ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง
13  ก.ย. 2566
โครงการซ่อมแซมสนามฟุตซอล โดยทำตาข่ายล้อมรอบสนาม บริเวณตลาก ช.๒ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพธิ์กลาง
13  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน ม.๑๑ ช.๘ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑
12  ก.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง