วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เก้าอี้รับแขก แบบ ๒ ที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่หวาน ช่วงที่ ๓ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง
15  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัยมงคล บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง
15  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณตลาด กรซย. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง
15  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางร้านยาโย บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
15  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตรงข้ามตลาด ช. ถึงถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๙ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
15  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๑๐๘๖ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
15  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๑๐๕๖ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง