วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์อาชีพ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง
7  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าร้านมารวยกล้วยทอด บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง
7  พ.ค. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
7  พ.ค. 2567
จ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ โครงการ)
7  พ.ค. 2567
จ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทถนน Asphaltic Concrete จำนวน ๑ โครงการ)
7  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผว ๒๒๐๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางเลียบกำแพงสุสานฮากกา ถึงเขตเทศบาลนครราชสีมา บ้านหนองปรือ หมู่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่่อพัก สายทางตลาดหนองปรือ - ชุมชนบ้านพัก สวัสดิการข้าราชการกองทัพภาคที่ ๒ โครงการ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคแนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยร่วมใจพัฒนา ๑๖ บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์กลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง