วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณต้นซอยเจริญวิลเลจ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง
6  ก.ย. 2566
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำสายทางหมู่บ้านประวรรดา บ้านหนองไผ่พัฒนา ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง
6  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ สายทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๑๐ (หมู่บ้านสถิตยนต์วิลเลจ) บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
6  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๖๘๑ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง
6  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๗๕๙ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง
6  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บริเวณศรีโพธิ์กลาง ซอย ๑๔ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง
6  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ ๓๗๙ ถึงซอยหนองพุดซา ๑๒ บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง
6  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมรางระบายน้ำเดิม บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๔๘๘ ถึงบ้านเลขที่ ๔๐๒ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง