วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทสถาปัตยกรรม จำนวน ๓ โครงการ
3  ก.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงเหล็กพร้อมตัดสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้และหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง