วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๖๙ เชื่อมบ้านหนองพลวงน้อย บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมีโชค ช่วงที่ ๒ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันชาติ (๕ ธันวาคม) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันชาติ (๕ ธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันชาติ (๕ ธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๗ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง