วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ สายทางบึงแสนสุข ซอย 16 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยหนองพุดซา 10 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 307 ถึงบ้านเลขที่ 199 บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 69 เชื่อมบ้านหนองพลวงน้อย บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมีโชค ช่วงที่ 2 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง
27  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โรงเรียนบ้านหนองพลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างขออนุมัติจ้างประดับตกแต่งบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตามโครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ตามโครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดเตรียมสถานที่ โครงการบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างเหมาไฟประดับ เวที และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง