วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสมบูรณ์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยดู่หมื่นไวย์ 1 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสวนเฮาส์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ 130 ถึงบ้านเลขที่ 705 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยเอฟเอ็ม ซอย 3 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างป้อมตำรวจ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ถึง ซอย 6 และ ซอย 6 ถึง ซอย 7 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรทะเล บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอยโชคอนันต์ บ้านเลขที่ 215 ถึงบ้านเลขที่ 292 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง