วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๖๐๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โรงเรียนเสนานุเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โรงเรียนเสนานุเคราะห์)
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ซอย 4 ถึงบ้านเลขที่ 530 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสมบูรณ์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง