วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยดู่หมื่นไวย์ ๑ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสมบูรณ์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บริเวณศรีโพธิ์กลาง ซอย ๑๔ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมรางระบายน้ำเดิม บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๔๘๘ ถึงบ้านเลขที่ ๔๐๒ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างออกแบบ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๗ โครงการ
13  พ.ย. 2566
จ้างออกแบบ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
13  พ.ย. 2566
จ้างออกแบบ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทถนน จำนวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณก่อสร้าง ๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท