วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันชาติ (๕ ธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๗ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทถนน จำนวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณก่อสร้าง ๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่การจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างจัดหาพลุ ดอกไม้ไฟพร้อมจุด ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมเวที (แสง เสียง) และจอ LED ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าไฟประดับ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง