วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักสวัสดิการโครงการ ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง
27  ก.พ. 2567
โครงการปรับปรุงห้องประชุมท้าวสุรนารี ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
27  ก.พ. 2567
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทสถาปัตยกรรม จำนวน ๗ โครงการ
27  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเกิดแก้ว บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมางานติดสติ๊กเกอร์ฝ้าประตู-ผนังกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมางานติดสติ๊กเกอร์ฝ้าประตู-ผนังกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่างภายในบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๕ โครงการ
21  ก.พ. 2567
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทถนน จำนวน ๒๔ โครงการ