วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างเหมาทำโลโก้เทศบาลตำบลโพธิ์กลางพร้อมตัวหนังสือพลาสวูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณตลาด กรซย. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณตลาด กรซย. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่หวาน ช่วงที่ ๓ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยยอดสุรินทร์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตรงข้ามตลาด ช. ถึงถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๙ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ (โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง