วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเถลิงราชย์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์ ๔ ประตู เชฟโรเล็ต หมายเลขทะเบียน กน ๓๒๑๒ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้อมพร้อมเลนส์ จำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินงานโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผพ ๘๐๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง