วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๓ คัน) - งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง
6  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักสวัสดิการโครงการ ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงกระจก สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักสวัสดิการโครงการ ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)