วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่างภายในบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
19  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง
19  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๕๘๕ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำวัสดุสำนักงาน - (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทถนน Asphaltic Concrete จำนวน ๒ โครงการ)