วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบึงแสนสุข ซอย ๖ บริเวณบ้านเลขที่ ๕๒๐ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลารอรถประจำทางภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๖๐๐ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมพร้อมทางเชื่อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ทำเนียบผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง