วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2566
อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โรงเรียนเสนานุเคราะห์)
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ซอย 4 ถึงบ้านเลขที่ 530 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสมบูรณ์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยดู่หมื่นไวย์ 1 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสวนเฮาส์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ 130 ถึงบ้านเลขที่ 705 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยเอฟเอ็ม ซอย 3 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างป้อมตำรวจ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง
31  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ถึง ซอย 6 และ ซอย 6 ถึง ซอย 7 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง