วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุโครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อถังขยะอินทรีย์/ถังขยะเปียกสาธิตการแยกขยะอินทรีย์/ขยะเปียกในชุมชน ครัวต้นแบบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างทำแผ่นพับโครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๖๖๙๒ นครราชสีมา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผอ-๓๓๖๗ นครราชสีมา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภายในเขตเทศบาลำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลในพื้นที่ ตามโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง