วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องขยายเสียง และซ่อมลำโพงที่ตั้งอยู่ในห้องประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)
18  ก.ย. 2561
โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
18  ก.ย. 2561
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
18  ก.ย. 2561
เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐ เครื่อง
18  ก.ย. 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCERTE) สายทางจากแยกหนองปรือ ถึงประตูค่ายสุรนารี (ประตู๓)
18  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
18  ก.ย. 2561
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน