วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2566
จ้างออกแบบ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๗ โครงการ
13  พ.ย. 2566
จ้างออกแบบ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
13  พ.ย. 2566
จ้างออกแบบ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทถนน จำนวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณก่อสร้าง ๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
13  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๙.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๖๐๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โรงเรียนเสนานุเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง