วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (จำนวน๓รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ 180 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ 416-51-0030 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง แบบข้อแข็ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่องพร้อมติดตั้ง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)