วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๘๑๑๗ นครราชสีมา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการติดตั้งท่อแอร์ส่วนที่เกินจากข้อกำหนดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการติดตั้งท่อแอร์ส่วนที่เกินจากข้อกำหนดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน๘๗รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 50 คน ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมารื้อและย้ายที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง