วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการพลังชุมชนต้านยาเสพติด ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการคนรุ่นใหม่หลีกไกลยาเสพติด ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบเครื่องปรับอากาศเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเกิดความสมดุล จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการพลังชุมชนต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผพ ๘๐๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภายในเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง