วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-5122 นครราชสีมา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน (โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสำนึกพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-6424 นครราชสีมา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการอบรมการปลูกชะอมให้แตกยอดทั้งปี จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม (โครงการอบรมการปลูกชะอมให้แตกยอดทั้งปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการอบรมการปลูกชะอมให้แตกยอดทั้งปี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง