วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยหนองปรือ ๕ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๕๐๘ ถึงบ้านเลขที่ ๘๔๒ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุกใส บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน (โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ คัน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง