วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2567
ซื้อชุดโต๊ะไม้ไผ่ พร้อมที่นั่ง โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่การจัดโครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยหนองพุดซา ๑๐ ตรงข้ามบ้านเลขที่ ๓๐๗ ถึงบ้านเลขที่ ๑๙๙ บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ ถึง ซอย ๖ และ ซอย ๖ ถึง ซอย ๗ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๓๐ ถึงบ้านเลขที่ ๗๐๕ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสวนเฮาส์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรทะเล บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ สายทางบึงแสนสุข ซอย ๑๖ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง