วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๐๐๕ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยคุณยาย ๒ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๙๙ ถึงบ้านเลขที่ ๓๐ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์ (รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๓๖๙ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์ (รถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิก ทะเบียน ๘๖-๔๒๔๘ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวัน โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง