วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตจ ๑๙๙๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการอบรมการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชที่งอกด้วยเมล็ดที่ยาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (จำนวน๑รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน (โครงการอบรมการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชที่งอกด้วยเมล็ดที่ยาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยผสมสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง