วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ต.ค. 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองสาธารณสุข)
8  ต.ค. 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
8  ต.ค. 2562
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
8  ต.ค. 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง)
3  ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCERTE) สายทางจากแยกหนองปรือ ถึงประตูค่ายสุรนารี (ประตู๓) บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ต.ค. 2562
ค่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(แบบหอถังสูงเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.)บ้านพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง
2  ต.ค. 2562
่ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินกิจการประปาให้กับเทศบาล
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๓๑๗ ถึงบ้านเลขที่ ๓๐๕ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง